Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar Nolikumu “Arhitektu sertificēšanas kārtība”

 

Lai saņemtu sertifikātu:

 • jābūt iegūtai atbilstošai izglītībai
 • jābūt iegūtai vismaz divu gadu ilgai darba pieredzei pēdējo septiņu gadu laikā. Darba pieredzei pēc satura, apjoma un struktūras jāatbilst Sertificēšanas centra prasībām. Prakse jāfiksē noteikta parauga Prakses dienasgrāmatā.

Iesniedzamie dokumenti

Lai pretendētu uz sertifikāta iegūšanu, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. iesniegums (aizpildāms Būvniecības informācijas sistēmā (BIS));  
 2. darbu saraksts (aizpildāms BIS kā vēlamās darbības sfēras prakse);
 3. ziņas par iegūto izglītību (diplomu kopijas iesniedzamas BIS, uzrādot oriģinālu klātienē pirms intervijas, vai arī ziņas pievienojamas no Valsts Izglītības informācijas sistēmas datu bāzes, );
 4. CV;
 5. Pretendenta praktisko profesionālo darbību ilustrējošs materiāls (digitāls portfolio A4 formāta bukletā līdz 20 lapām);
 6. Sertificēta arhitekta vadībā izstrādāta viena būvprojekta, par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi, šādas daļas (teksta dokumentus .doc, .pdf, .jpg, .xls, formātā, rasējumus – .dwg un .pdf formātā. Pdf formātu nav jāiesniedz, ja projekts pieejams BIS. Šādā gadījumā norāda BIS lietas numuru)
  • Arhitektūras daļa (AR) apjomā un detalizācijā, kāds noteiatzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi ne senāk kā 5 gadu laikā kopš iesnieguma iesniegšanas un ne agrāk kā 1 gadu pēc diploma iegūšanakts LAS Labas prakses profesionālajā standartā darba projekta stadijai;
  • Vispārīgā daļa;
  • Būvkonstrukciju daļa (BK);
  • Apkures, ventilācijas, kondicionēšanas daļa (AVK);
  • Elektroapgādes daļa (EL);
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa (UK);
  • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas (UATS);
  • Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP);
  • Ārējo inženiertīklu daļas;
  • Darbu organizēšanas projekts (DOP);
  • Energoefektivitātes aprēķins;
  • Citas konkrētā objekta specifikai svarīgas projekta daļas (piemēram, izpētes, tehnoloģiju daļa, akustikas aprēķini u.tml.)
  • NB! Iesniegtā projekta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi drīkst būt ne senāk kā 5 gadu laikā kopš iesnieguma iesniegšanas un ne agrāk kā 1 gadu pēc diploma iegūšanas!
 7. Iesniegto sadaļu savietotos stāvu plānus .dwg formātā, vēlams arī savietoto 3D modeli;
 8. Iesniegtā  projekta projektēšanas procesa un rezultātu pašnovērtējumsV 17 Projekta pašnovērtējuma protokols;
 9. par katru projektu atbildīgā sertificētā arhitekta apliecināta pirmssertificēšanas prakses dienasgrāmata; V 16 Pirmssertificēšanas prakses dienasgrāmata
 10. Apliecinājums par iepazīšanos ar arhitekta profesionālo darbību reglamentējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un apņemšanos to ievērot; SC V 15 5 Pretendenta Apliecinājums
 11. Energoefektivitātes praktiskā uzdevuma risinājums; V 29 Energoefektivitātes uzdevums
 12. Pretendenta personu apliecinošu dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu klātienē pirms intervijas).

Vietnē “Profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi” iespējams noskatīties semināru “Kā iegūt arhitekta prakses sertifikātu“. Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ir 150.00 EUR. Rēķins tiek ģenerēts BIS, sagatavojot iesniegumu.

Sertificēšanas centrs izskata iesniegtos dokumentus un, ja nepieciešams, pieprasa iesniegt papildus informāciju. Kad visa nepieciešamā informācija ir iesniegta, notiek vērtēšanas pirmā daļa – eksperti izskata iesniegtos dokumentus, tai skaitā projektu un būvprojekta pašnovērtējumu, un intervē pretendentu. Atkarībā no ekspertu novērtējuma rezultātiem, pretendentu uzaicina uz  eksāmenu vai noraida pieteikumu.

Eksāmens

Eksāmens ir rakstisks un sastāv no trīs teorētiskiem jautājumiem un trīs praktiskiem uzdevumiem par sekojošām tēmām

 • Arhitekta prakses vispārīgie jautājumi;
 • Projekta vadība;
 • Pirmsprojekta izpēte;
 • Būvprojektēšana un būvprojekta dokumentācija;
 • Autoruzraudzība.

Sīkāku tēmu sadalījumu skatīt apakštēmu sarakstā.

Sertificēšanas centrs strādā pie papildināta literatūras saraksts un anotācijas, taču iespējams apskatīt iepriekšējo anotāciju un ieteicamās literatūras sarakstu.
Divi no teorētiskajiem jautājumiem tiek izlozēti par pirmajām divām tēmām, katrā pa vienam jautājumam. Viens teorētiskais jautājums un praktiskais uzdevums tiek izlozēts par jebkuru no tēmām. Viens praktiskais jautājums ir par ugunsdrošības tēmu, viens – par energoefektivitātes tēmu. Eksāmena rakstiskās daļas ilgums ir vismaz septiņas stundas.

Ja eksāmens sekmīgi nokārtots, #pretendentam tiek piešķirts arhitekta prakses sertifikāts.