Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” , Sertificēšanas centrs (SC), izvērtējot sūdzību vai SC rīcībā esošo informāciju par sertificēta arhitekta profesionālās darbības pārkāpumiem, var pieņemt pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta  apturēšanu uz laiku:

  • ja SC rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā;
  • ja arhitekts nav pildījis savus pienākumus attiecībā uz sertifikāta uzturēšanu;
  • ja arhitekts apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
  • ja nav konstatējami pierādījumi, ka arhitekts pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists;
  • ja arhitekts būvniecības procesā ir veicis darbības, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi;

Sertifikāts tiek apturēts uz laiku arī, ja arhitekts iesniedz iesniegumu par arhitekta prakses sertifikāta darbības apturēšanu.

SC pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta  anulēšanu, ja:

  • saņemts arhitekta iesniegums par arhitekta prakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu;
  • arhitekts apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai par sertifikāta  piešķiršanu;
  • spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru arhitekts ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā;
  • arhitektam vairāk nekā četrus gadus pēdējo piecu gadu laikā ir bijis apturēts arhitekta prakses sertifikāts.