Lai iegūtu arhitekta prakses sertifikātu, pēc maģistra diploma saņemšanas vismaz divus gadus jānostrādā sertificēta arhitekta vadībā. Pēcdiploma prakses laikā jaunajam arhitektam jāiemācās daudzas vērtīgas prasmes, ko nav iespējams apgūt augstskolas vidē:

 • kā līdzsvarot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī būvniecības ierosinātāja un sabiedrības intereses;
 • par ko ir atbildīgs arhitekts;
 • kā veidot attiecības ar klientu;
 • kā tiekties uz labāko iespējamo risinājumu, ņemot vērā dažādus ierobežojumus (klienta vēlmes un finansiālās iespējas, konkrētās novietnes īpatnības, normatīvo aktu prasības u.c.);
 • kā sadarboties ar projekta izstrādes komandu;
 • kāda nozīme ir katram arhitekta projektētajam būves elementam būves realizācijas laikā.

Prakses dienasgrāmata

Pēcdiploma prakses laikā zināmu laiku jānostrādā ikvienā no projektēšanas un būves tapšanas posmiem. Lai savlaicīgi sāktu apkopot informāciju par pēcdiploma praksē iegūto pieredzi, tūlīt pēc diploma saņemšanas jāsāk veikt ieraksti prakses dienasgrāmatā. Prakses dienasgrāmata ir datne, kurā katras darba dienas beigās (vai vismaz katras darba nedēļas beigās) jādokumentē dienā paveiktais, novērtējot, kuram no tabulā minētajiem uzdevumiem cik darba stundas ir veltītas.

 Minimālais nostrādāto stundu skaits praktiskā darba pieredzes iegūšanai ir 3600 stundas, no kurām 2400 stundām jābūt nostrādātām atbilstoši Sertificēšanas centra norādītajiem kritērijiem konkrētās arhitekta prakses jomās un tēmās, veicot noteiktus uzdevumus:

 • Projektēšanas sagatavošana – 170 stundas;
 • Projektēšana un būvprojekta dokumentācijas sagatavošana – 1380 stundas;
 • Būvprojekta vadība – 300 stundas;
 • Autoruzraudzība – 300 stundas;
 • Prakses vadība – 150 stundas;
 • 1300 stundas pieredze gūstama, veicot jebkurus no prakses dienasgrāmatā  norādītajiem uzdevumiem, kā arī piedaloties  kompetences  paaugstināšanas pasākumos. Praktiskā darba pieredzē tiek ieskaitīta profesionālās kompetences paaugstināšana ne vairāk kā 40 akadēmisko stundu apjomā.