Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs (turpmāk – LAS SC) ir institūcija – biedrības “Latvijas Arhitektu savienība” struktūrvienība, kas, pamatojoties uz LAS SC un Ekonomikas ministrijas noslēgto deleģēšanas līgumu, veic deleģētu valsts pārvaldes funkciju – sertificētu arhitektu kompetences novērtēšanu un prakses uzraudzību.

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti. 

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs ir neatkarīgs un neietekmējams attiecībā uz pretendentiem un sertificētām personām, kā arī viņu darba devējiem, sadarbības partneriem un klientiem. LAS SC pieņem lēmumus patstāvīgi, pamatojot tos ar normatīvo aktu prasībām, apstiprinātiem labas prakses profesionālajiem standartiem un kvalitātes kritērijiem.

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs  ievēro konfidencionalitāti.  Sertificēšanas procesā iegūtā informācija par personas datiem, profesionāla rakstura informāciju, kuru LAS SC ieguvis izvērtēšanas un sertificēšanas procesā. Informāciju, kuru LAS SC ieguvis no personas (kandidāta), kura šo informāciju noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citāti kā vien sertificēšanas darbību veikšanai. SC darbinieki un SC padomes dalībnieki nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības, vai kuru apmācība veikta pēdējo divu gadu laikā, kā arī citi iespējami interešu konflikti.

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar LATAK akreditētu kārtību (sertificēšanas shēmu). Sertificēšanas kārtības (sertificēšanas shēmas) īpašnieks ir Latvijas Arhitektu savienība (LAS). Visi sertificēšanas veikšanai izstrādātie dokumenti ir LAS intelektuālais īpašums. Sertificēšanas shēma un dokumenti nedz pilnībā, nedz daļēji nav izmantojami bez saskaņošanas ar LAS.

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru Kabineta noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai – Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi  MK noteikumi Nr. 169. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis grozījumus sertificēšanas kārtībā.

2022. gada 18. janvārī ir noslēgts valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas līgums par arhitektu sertificēšanu.