Par sertificēta arhitekta darbību jebkura persona Sertificēšanas centram (SC)  var iesniegt sūdzību.  Visbiežāk sūdzības tiek saņemtas no arhitekta pasūtītāja, Būvniecības valsts kontroles biroja, Ekonomikas ministrijas vai cita būvniecības dalībnieka. Šādā gadījumā SC atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ir tiesīgs izvērtēt sertificēta arhitekta rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem, proti, pārbaudīt, vai arhitekta darbībās nav konstatējami pārkāpumi, kas attiecas uz objekta lietošanas drošību, ugunsdrošību, higiēnas prasībām, konstruktīvo noturību u.c., kā arī profesionālās ētikas principiem un labu profesionālo praksi.

Veicot sertificēta arhitekta patstāvīgās prakses uzraudzību, SC var pieņemt kādu no noteikumos minētajiem sodoša rakstura lēmumiem:

  • brīdinājuma izteikšanu;
  • arhitekta prakses sertifikāta  apturēšanu uz laiku;
  • arhitekta prakses sertifikāta anulēšanu;
  • noteikt pienākumu arhitektam kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai.

Gadījumā, ja arhitektam ir piemērots disciplinārsods, bet arhitekts uzskata, ka tas nav pamatots, lēmumu mēneša laikā no tā stāšanās spēkā var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ja arhitekts nav apmierināts ar apstrīdēšanas rezultātu, mēneša laikā pēc Ekonomikas ministrijas lēmuma stāšanās spēkā to var pārsūdzēt tiesā. 

Ja SC lēmums tiek apstrīdēts, tā darbība tiek apturēta. Ja Ekonomikas ministrija atzīst SC lēmumu par pamatotu, tā darbība tiek atjaunota mēnesi pēc Ekonomikas ministrijas lēmuma stāšanās spēkā neatkarīgi no tā, vai Ekonomikas ministrijas lēmums tiek apstrīdēts tiesā vai nē.