Profesionālais standarts “Projekta stadijas”

Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas Elektriķu brālību un Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju ir izstrādājusi un pieņēmusi labas prakses profesionālo standartu Projekta stadijas

 

Dokumenta galvenie mērķi ir nodrošināt būvprojekta kvalitāti visos tā aspektos, sistematizēt būvprojekta sastāvu kontekstā ar realizācijas posmiem, sniegt metodisku atbalstu būvprojekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem (tai skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, sastādot projektēšanas iepirkumu tehnisko specifikāciju), kā arī noteikt arhitektu un inženieru minimālo pamatpakalpojumu apjomu. Standarts iesniegts Ekonomikas ministrijai, lai vadlīnijas ieviestu Ministru kabineta noteikumos Vispārīgie būvnoteikumi un citos ar jauno Būvniecības likumu saistītos normatīvajos aktos.

Kā pielikumi profesionālajam standartam izstrādāti sekojoši dokumenti:

Profesionālā standarta Projekta stadijas salīdzinošā pārskata tabula

 

Līguma pielikums A: projektēšanas uzdevums un pakalpojumu specifikācija

 

Konkursu labas prakses standarts

LAS ir izveidojusi Konkursu labas prakses vadlīnijas

 

To ieteicams ievērot arhitektūras, interjera, ainavu arhitektūras, dizaina, monumentālās mākslas un līdzīgos konkursos. Vadlīnijas izstrādātas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un LAS valdes priekšsēdētājas Lindas Leitānes promocijas darbu Arhitektūras konkursi Latvijā

 

Arhitekta ētikas un profesionālās rīcības kodekss

Arhitekta ētikas un profesionālās rīcības kodekss nosaka arhitekta rīcības un ētikas principus saskaņā ar Eiropas Arhitektu padomes Deontoloģijas kodeksu arhitektūras pakalpojumu sniedzējiem un ir saskaņots ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū. Kodeksa mērķis ir definēt vispārīgus arhitekta darbības principus: piedāvājot sabiedrībai specifiskas zināšanas, profesionālās iemaņas un spējas, kas ir nozīmīgas kultūrvides veidošanai un attīstībai, arhitekts savā profesionālajā darbībā īsteno visaugstākos neatkarības, objektivitātes, dienesta noslēpuma, godīguma, kompetences, profesionālisma un pakalpojumu kvalitātes standartus.