Profesionālo darbību nosaka Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi (būtiskākie: Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”), kā arī attiecīgie Latvijas būvnormatīvi un citi speciālie būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti.

Arhitekta patstāvīgās prakses darbības nosacījumus un uzraudzības kārtību nosaka Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, Arhitektu Sertificēšanas Kārtība, Arhitekta ētikas un profesionālas rīcības kodekss. 

Arhitekta profesijas/kvalifikācijas atzīšanu regulē likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un uz to pamata izdotiem MK noteikumi (…

MK 2017. gada 21. marta noteikumi Nr. 164 “Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu”.

MK 2019. gada 7. maija noteikumi Nr. 189 “Arhitektu kompetences pārbaudes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”

MK 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.194 “Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”

 MK  noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus”

MK noteikumi Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās”

MK noteikumi Nr. 168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”

MK  noteikumi Nr. 71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz reglamentētās profesijas profesionālo darbību daļu, Latvijas Republikā reglamentētās profesijās”

MK  noteikumi Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā”

MK noteikumi Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību”

MK 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.194 “Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”