Līgums

Labas darba attiecības starp arhitektu un klientu ir ļoti svarīgas jebkura projekta panākumiem. Kopā ar arhitektu pirms projekta uzsākšanas ir jāapspriež un jāvienojas par arhitektūras pakalpojumu apjomu un izmaksām un rakstiski jāsastāda Līgumu. Līgumā jāietver sekojošā informācija:

 • Projektēšanas uzdevums;
 • Izstrādājamās projekta daļas un to detalizācijas pakāpe;
 • Konkrēto projekta daļu atbildīgie speciālisti;
 • Klienta pienākumi;
 • Variantu skaits, ko klients grib redzēt agrīnā projektēšanas fāzē;
 • Kārtība, kādā klients apstiprinās skices un rasējumus vai dos pārbaudīt trešajai pusei – ekspertam vai būvuzņēmējam;
 • Klienta pieprasīto izmaiņu robežas un izmaksas agrīnās un noslēdzošās projekta stadijās;
 • Kārtība, kādā noritēs informācijas apmaiņa un tiks dokumentēti lēmumi;
 • Iesniedzamie faili un lietojamā programmatūra, izdruku nepieciešamība (Būvvaldes no 2020. gada strādā digitāli);
 • Darbu posmu un kopējā darba izpildes termiņš;
 • Līguma summa un norēķinu kārtība.

Uzņēmējdarbības veidi

Arhitekts var veikt uzņēmējdarbību vairākos veidos:

 • SIA  – PVN maksātājs;
 • SIA, kas nav iekļauts PVN reģistrā;
 • pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

Katrā no šiem gadījumiem ir atšķirīgas nodokļu likmes, kas precīzi jāaprēķina un jāieraksta līgumā, lai nebūtu pārpratumu. Pirms līguma parakstīšanas ieteicams konsultēties ar grāmatvedi, lai pārbaudītu nodokļu aprēķinu, un noskaidrotu visu par to nomaksu.

Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas uzdevums ir būtiska līguma sastāvdaļa. Tajā jāietver sekojošā informācija:

 • zemes gabala platība un lietošanas mērķis;
 • īpašuma vai nomas tiesību apliecinājums;
 • projektējamās ēkas funkcija un aptuvenā platība, stāvu skaits;
 • cilvēku skaits, kas uzturēsies ēkā pastāvīgi vai īslaicīgi;
 • orientējoša vai precīza telpu programma;
 • ēkā uzstādāmās iekārtas un izmantojamās tehnoloģijas, ja tādas paredzētas;
 • zemes gabalā paredzētās darbības un iekārtas – sports, atpūta, auto novietnes, tehnoloģijas, apgaismojums, ūdens novadīšana;
 • inženieru projekta daļas, kuras klients uzdod projektēt arhitektu birojam kā ģenerāluzņēmējam;
 • inženieru projekta daļas, kuras klients patstāvīgi uzdod projektēt citiem uzņēmējiem (vēlams norādīt inženieru sertifikātu Nr.);
 • pielietojamās būvniecības tehnoloģijas, ja tas ir svarīgi kādu iemeslu dēļ – koka, mūra, dzelzsbetona, metāla konstrukcijas;
 • klienta izvēlētās tehnoloģijas un to piegādātāji, ja tādi ir (piemēram, ventilācijas iekārtas, baseina aprīkojums, īpašs interjera dizains u.tml.)
 • citas īpašas prasības.

Izvairīšanās no riskiem.

 • Pārliecināties, vai izvēlētais sadarbības partneris ir sertificēts arhitekts. Visi sertificētie arhitekti ir reģistrēti  BIS datu bāzē.
 • Ja līgums tiek slēgts ar uzņēmumu, pārliecinieties, vai uzņēmums ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un uzņēmumā ir sertificēti arhitekti. Pieprasiet, lai līguma apspriešanā piedalās sertificētais arhitekts, kurš būs atbildīgs par jūsu projektu. Noskaidrojiet, vai uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas ir sertificēti arhitekti. Informāciju par īpašniekiem un amatpersonām var atrast Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ja uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas ir sertificēti arhitekti, tad klientam ir lielāka drošība, ka tiks sniegts atbilstošs arhitekta pakalpojums, jo atbildība un intereses nav sadalītas īpašnieku-amatpersonu-izpildītāju subordinācijā.
 • Neslēdzot līgumu un izvairoties no nodokļu nomaksas, arhitektu vai inženieru kļūdas gadījumā nebūs iespējams griezties tiesā vai iesniegt sūdzību civiltiesiskā strīda gadījumā par līguma nosacījumu neizpildīšanu.

Projektēšanas process:

 • Projektēšanas uzdevuma sastādīšana un līguma noslēgšana;
 • Tikšanās ar arhitektu, rodot skaidrību par projekta mērķi;
 • Skices un varianti, vairāku alternatīvu salīdzinājums;
 • Iespējama projektēšanas uzdevuma precizēšana;     
 • Skiču stadijas izstrāde, atrisinot stāvu plānus, funkciju, ēkas izskatu un galvenos materiālus. Stāvu plānu un ēkas tēla skices saskaņošanu vēlams apstiprināt rakstiski. Šajā stadijā ir svarīgi aptvert visas izmaiņas un uzlabojumus – izmaiņu ieviešana vēlāk var sadārdzināt projektu un paildzināt termiņus;
 • Uzdevumi inženieriem, inženieru darba vadība, precizējošas izmaiņas arhitektūras daļā, ko radīs būvinženiera konstrukciju aprēķins, inženiertīklu izvietojums;
 • Arhitektūras detalizācija – detaļu zīmējumi un specifikācijas;
 • Viena vai vairāku etapu saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām, atkarībā no ēkas veida iespējama ekspertīze;
 • Būvuzņēmuma izvēle;
 • Autoruzraudzība līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Projektēšanas procesu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi un Ministru kabineta noteikumi Nr.529  Ēku būvnoteikumi.

Autoruzraudzība

Autoruzraudzība ir darbs, ko arhitekts veic būvdarbu laikā, pārraugot, vai būvniecība notiek atbilstoši projektam. Tas ietver būves apmeklējumu un darbā pie lielākiem objektiem – dalību būvsapulcēs. Autoruzraudzības laikā ir iespējams precizēt materiālus un krāsas, detaļu savienojumus, esošās ēkās un būvēs precizēt risinājumus pēc konstrukciju atsegšanas u.tml. Autoruzraudzība neietver izmaiņu veikšanu un jaunu risinājumu izstrādi gadījumos, kad klients maina uzdevumu vai būvē atklājas apstākļi, kas iepriekš objektīvi nebija zināmi. Šādos gadījumos jāsastāda izmaiņu projektēšanas uzdevums un reizēm jāveic atkārtota saskaņošana būvvaldē. Autoruzraudzības plānu un izmaksas nosaka līgumā.

Arhitekta pienākumi:

 • Izturēties godīgi pret klientu, uzņemties darbu atbilstoši savām spējām, un to izpildīt laikā;
 • Ievērot Arhitekta profesionālās rīcības un ētikas kodeksu;
 • Saskaņot izmaiņas ar projektu autoriem, ja tiek veiktas izmaiņas cita arhitekta projektētā ēkā;
 • Ievērot Latvijas un citu valstu likumdošanu, tai skaitā attiecībā uz visu veidu autortiesībām.

Klienta pienākumi:

 • Iesniegt arhitektam visu informāciju un izejas datus, uzsākot ēkas projektēšanu, nenoklusēt arī šķietami mazsvarīgus faktus;
 • Atbildīgi apspriest un saskaņot risinājumus, apzinoties, ka novēlotas vēlmes un izmaiņas var radīt papildu izmaksas vai konfliktus.